Windows开启端口代理/端口转发功能

例如:

netsh interface portproxy delete v4tov4 listenport=80 listenaddress=0.0.0.0 protocol=tcp
netsh interface portproxy delete v4tov4 listenport=1502 listenaddress=0.0.0.0 protocol=tcp
netsh interface portproxy delete v4tov4 listenport=1883 listenaddress=0.0.0.0 protocol=tcp
netsh interface portproxy delete v4tov4 listenport=50050 listenaddress=0.0.0.0 protocol=tcp
netsh interface portproxy delete v4tov4 listenport=554 listenaddress=0.0.0.0 protocol=tcp
netsh interface portproxy add v4tov4 listenaddress=0.0.0.0 listenport=80 connectaddress=139.9.183.208 connectport=80
netsh interface portproxy add v4tov4 listenaddress=0.0.0.0 listenport=1502 connectaddress=139.9.183.208 connectport=1502
netsh interface portproxy add v4tov4 listenaddress=0.0.0.0 listenport=1883 connectaddress=139.9.183.208 connectport=1883
netsh interface portproxy add v4tov4 listenaddress=0.0.0.0 listenport=50050 connectaddress=139.9.183.208 connectport=50050
netsh interface portproxy add v4tov4 listenaddress=0.0.0.0 listenport=554 connectaddress=139.9.183.208 connectport=554

详情见:https://zhuanlan.zhihu.com/p/266473873