java 代码混淆解密的方式

商用产品嘛,不管代码写的多奇葩,还是要混淆加密的,否则被有心之人破解,就更麻烦。

常用的混淆插件:

  1. proguard: https://github.com/Guardsquare/proguard
  2. proguard-maven: https://github.com/wvengen/proguard-maven-plugin

常用的加密插件:

  1. xjar(停更): https://github.com/core-lib/xjar
  2. classfinal(停更): https://gitee.com/roseboy/classfinal?_from=gitee_search